Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravni odbor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta, a sačinjava ga ukupno devet članova.

Od pomenutog broja, tri člana imenuje osnivač, odnosno Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, od kojih je jedan zamjenik predsjednika Upravnog odbora Univerziteta. Preostalih šest članova imenuje Senat iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta. Članovi Upravnog odbora se biraju na četiri godine, a u mandatnom periodu 2020 – 2024 upravljanje Univerzitetom povjereno je:

Članovi Upravnog odbora iz reda zaposlenika Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru:

Dr. sc. Adis Zilić | Predsjednik | Fakultet humanističkih nauka

Dr. sc. Semina Hadžiabulić | Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Haris Omerika | Ekonomski fakultet

Dr. sc. Nerma Čolaković Prguda | Pravni fakultet

Dr. sc. Maja Roso Popovac | Građevinski fakultet

Dr. sc. Damir Đedović | Nastavnički fakultet

______________________________________________

Predstavnici osnivača:

Dr. sc. Aid Tulek | zamjenik Predsjednika Upravnog odbora

Dr. sc. Adnan Velagić

Dipl. ing. el. Ragib Šuta