Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravni odbor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta, a sačinjava ga ukupno devet članova.

Od pomenutog broja, tri člana imenuje osnivač, odnosno Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, od kojih je jedan zamjenik predsjednika Upravnog odbora Univerziteta. Preostalih šest članova imenuje Senat iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta. Članovi Upravnog odbora se biraju na četiri godine, a u mandatnom periodu 2016 – 2020 upravljanje Univerzitetom povjereno je:

 

Dr. sc. Azra Špago , Predsjednik - Građevinski fakultet

Dr. sc. Semina Hadžiabulić - Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Irma Dedić - Ekonomski fakultet

Dr. sc. Adis Zilić - Fakultet humanističkih nauka

Mr. sc. Fuad Dedić - Fakultet informacijskih tehnologija

Dr. sc. Sanel Riđanović - Nastavnički fakultet

 

Predstavnici osnivača:

Prim. dr. Zlatko Guzin

Mr. sc. Asim Dželilović

Dipl. ing. el. Ragib Šuta