Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Upravni odbor Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja organ upravljanja odgovoran za poslovanje Univerziteta, a sačinjava ga ukupno devet članova.

Od pomenutog broja, tri člana imenuje osnivač, odnosno Vlada Hercegovačko-neretvanskog kantona, od kojih je jedan zamjenik predsjednika Upravnog odbora Univerziteta. Preostalih šest članova imenuje Senat iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta. Članovi Upravnog odbora se biraju na četiri godine, a u mandatnom periodu 2020 – 2024 upravljanje Univerzitetom povjereno je:

 

Dr. sc. Adis Zilić , Predsjednik - Fakultet humanističkih nauka

Dr. sc. Semina Hadžiabulić - Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Irma Dedić - Ekonomski fakultet

Dr. sc. Edin Rizvanović - Pravni fakultet

Dr. sc. Maja Popovac - Građevinski fakultet

Dr. sc. Damir Đedović - Nastavnički fakultet

 

Predstavnici osnivača:

Prim. dr. Adnan Velagić

Dipl. ing. el. Ragib Šuta

Aid Tulek