Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Naziv studijskog programa

Sociologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Sociolog istraživač - Bachelor

Naziv studijskog programa

Psihologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VIII semestara – 240 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bachelor psihologije

Naziv studijskog programa

Stručni studij iz oblasti sporta

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

I ciklus, VI semestara – 180 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Bakalaureat/ bachelor sporta – usmjerenje Sportovi

Bakalaureat/ bachelor sporta usmjerenje: Menadžment u sportu

Bakalaureat/ bachelor sporta usmjerenje: specijalna namjena (Vojska i Policija)

Naziv studijskog programa

Sport i zdravlje

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar sporta i zdravlja u edukaciji

Naziv studijskog programa

Hemija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar hemije

Naziv studijskog programa

Razredna nastava

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar razredne nastave

Naziv studijskog programa

Sociologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar sociologije – edukacijski smjer

Magistar sociologije – znansveno istraživački smjer

Naziv studijskog programa

Psihologija

Trajanje ciklusa i broj ECTS bodova

II ciklus, II semestra – 60 ECTS bodova

Akademska titula i zvanje

Magistar psihologije