Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja najviše stručno i akademsko tijelo koje donosi odluke o svim akademskim pitanjima, a posebno o nastavnoj, naučnoistraživačkoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnost Univerziteta.

Senat sačinjavaju: rektor i prorektori, dekani fakulteta/organizacionih jedinica, te tri predstavnika studenata. Redovne sjednice Senata se organizuju najmanje jednom mjesečno, a njima predsjedava rektor Univerziteta. Članovi Senata su:

Rektor Univerziteta

Dr. sc. Elvir Zlomušica, rektor

Prorektori

Dr. sc. Asim Peco, prorektor za naučno-nastavna pitanja

Prof.dr Rebeka Kotlo, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad

Dr. sc. Veldin Ovčina, prorektor za finansije

Dr. sc. Edina Špago-Ćumurija, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Ostali članovi

Dr. sc. Adil Trgo, Ekonomski fakultet

Dr. sc. Mili Selimotić, Građevinski fakultet

V. D. dr. sc. Emir Nezirić, Mašinski fakultet

Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet

Dr. sc. Alena Huseinbegović, Pravni fakultet

Dr. sc. Elma Temin, Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Nina Bijedić, Fakultet informacijskih tehnologija

V.D. Dr. sc. Edim Šator, Fakultet humanističkih nauka

Mirza Lalić, predsjednik Unije studenata

Mehmed Proho, zamjenik predsjednika Unije studenata

Nedim Lapo, student