Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Senat Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru predstavlja najviše stručno i akademsko tijelo koje donosi odluke o svim akademskim pitanjima, a posebno o nastavnoj, naučnoistraživačkoj, umjetničkoj i stručnoj djelatnost Univerziteta.

Senat sačinjavaju: rektor i prorektori, dekani fakulteta/organizacionih jedinica, te tri predstavnika studenata. Redovne sjednice Senata se organizuju najmanje jednom mjesečno, a njima predsjedava rektor Univerziteta. Članovi Senata su:

Rektor Univerziteta

Dr. sc. Alena Huseinbegović, rektor

Prorektori

Dr. sc. Azra Špago, prorektor za naučno-nastavna pitanja

Dr. sc. Emir Nezirić, prorektor za nauku i naučno-istraživački rad

Dr. sc. Armina Hubana, prorektor za finansije

Dr. sc. Rijad Novaković, prorektor za međunarodnu i međuuniverzitetsku saradnju

Ostali članovi

Dr. sc. Adil Trgo, Ekonomski fakultet

Dr. sc. Mili Selimotić, Građevinski fakultet

Dr. sc. Edin Džiho, Mašinski fakultet (v.d.)

Dr. sc. Ekrem Čolakhodžić, Nastavnički fakultet

Dr. sc. Amra Jašarbegović, Pravni fakultet

Dr. sc. Alisa Hadžiabulić, Agromediteranski fakultet

Dr. sc. Nina Bijedić, Fakultet informacijskih tehnologija

Dr. sc. Edim Šator, Fakultet humanističkih nauka

Kenan Begović, predsjednik Unije studenata

Lamija Karadža, student

Mirza Idrizović, student