Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Rukovodilac Instituta: Van.prof. dr. Mili Selimotić 
Tel: +387 36 514 866

U okviru Instituta Građevinskog Fakulteta djeluju Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK) kao i Zavod za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO).

U prijeratnom periodu djelovao je "Zavod za građevinarstvo i građevinske konstrukcije", pri Građevinskom fakultetu u Mostaru koji je osnovan 1978. godine. Ovaj period karakterističan je po više ostvarenih naučno-istrživačkih projekata posebno iz domena korištenja sekundarnih sirovina, kao što su elektrofilterski pepeo iz "TE Gacko" i silikatni otpad od tvornice ferosilicija iz Jajca. Značajna aktivnost odvijala se i na problematici voda u kršu i izvođenju vodozaptivnih radova. Fakultet i Zavod bili su uključeni u društvene ciljeve, koji su finansirani od strane SIZ-a nauke BiH. U novembru 1995. godine nastavljen je stručni, razvojni i naučni rad kroz Zavod, ali pod imenom: "Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija". Zavod je opremljen sa savremenom laboratorijom čija je oprema kompletirana sredstvima iz EU, a koja je smještena u novoj zgradi Fakulteta. Kadar sa Fakulteta učestvuje u radu Zavoda, tako da postoje specijalisti za pojedine oblasti iz građevinske i geološke djelatnosti, a također su angažovani i stručnjaci sa drugih fakulteta i instituta.

U poratnom periodu Zavod je posebno angažiran na kontroli kvaliteta betona i komponenti betona, isptivanju pritisnih čvrstoća, geotehničkim ispitivanjima na saobraćajnicama i drugim objektima, ispitivanjima injekcionih smjesa, ispitivanjima krečnih i cementnih maltera, kontroli kvaliteta opekarskih proizvoda i betonskih cijevi, kontroli kvaliteta betonskih blokova za zidanje, kao i ispitivanju kamena. Zavod ima saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostarnstvu, od kojih se mogu posebno istaći Tehnički fakultet u Bihaću, Institut za geotehniku u Sarajevu, Institut za saobraćaj u Sarajevu, Institut za geologiju u Sarajevu, Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici, Laboratorija "Igman" u Konjicu, Institut za materijale i konstrukcije u Sarajevu, kao i LGA Institut u Nurnberg-u. Od njegovog osnivanja, praktični dio obrazovanja studenata kao i naučno-istraživačka djelatnost se velikim dijelom odvija u Zavodu za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija na opremi za laboratorijska i terenska ispitivanja. ZPIMK Građevinskog fakulteta u Mostaru posvećen je razvoju i unapređenju naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije, praktičnom osposobljavanju mlađih naučnika i istraživača, obrazovanju i usavršavanju novog nastavnog kadra, rješavanju složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice, eksperimentalnom radu i eksperimentalnoj nastava kao i saradnji sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

Rukovodilac Zavoda: Doc. Dr. Ismet Hajduk

Tel: +387 36 514 854 , Fax: +387 36 514 855

Zavoda za energijsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO) je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica u okviru Instituta Građevinskog fakulteta. Zavod je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i ostalih problema vezanih za energetsku efikasnost i unapređenje okolišne infrastrukture. Zavod ostvaruje i zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji, a ima podršku i od većeg broja inostranih istitucija, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napredka. U sklopu Zavoda koji djeluje već nekoliko godina, osnovan je i Centar za održiv i prilagodljivo otporan okoliš. Centar je opremljen savremenom računarskom opremom i bibliotekom sa relevantnom literaturom. Kroz aktivnosti Centra studentima je omogućena i dodatna saradnja sa privredom.

Institut za humanističke nauke Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kao naučnoistraživačka ustanova bavi se društvenim i srodnim istraživanjima koje karakterizira njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti, te razvitkom logistike za empirijska istraživanja.

Djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz: književnosti, jezikā, historije, kulturne baštine, komunikoloških istraživanja, filozofije, dramske umjetnosti i drugih humanističkih nauka, te afirmacija i podrška osnovne djelatnosti Fakulteta humanističkih nauka kroz organizacione centre Instituta.

Organizacija Instituta je definirana kroz aktivnosti centara i njihovih odjela i to:

1. Centar za istraživanje historije BiH

 • Odjel za stari i srednji vijek;
 • Odjel za novi vijek i savremeno doba.

2. Centar za proučavanje kulturno-histroijskog naslijeđa

 • Odjel za proučavanje spomenika materijalne kulture;
 • Odjel za proučavanje pisanih izvora, audio i videozapisa i slikovnih izvora.

3. Centar za komunikološka istraživanja 

 • Odjel za medijska istraživanja; 
 • Odjel za istraživanje javnog mnijenja.

4. Centar za lingvistička istraživanja  

 • Odjel za bosanski, hrvatski, srpski jezik; 
 • Odjel za njemački jezik; 
 • Odjel za engleski jezik; 
 • Odjel za turski jezik.

5. Centar za književnoteorijska istraživanja 

 • Odjel za bosanskohercegovačku i južnoslavensku književnost; 
 • Odjel za američku i englesku književnost; 
 • Odjel za njemačku književnost; 
 • Odjel za tursku književnost.

Link sa informacijama na webu:  https://fhn.edu.ba/institut-za-humanisticke-nauke/

Prema Statutu Instituta, prodekan za NIR je i rukovdilac Instituta.

Rukovodilac Instituta: doc.dr. Edim Šator, prodekan za NIR

Institut za prirodne nauke je osnovan sredinom 2017. godine kao organizaciona jedinica Nastavničkog fakulteta. U okviru Instituta formirane su dvije hemijske laboratorije čime je stvorena, po kadrovima i opremi, jaka radna jedinica, sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka u oblastima naučnog, nastavnog i visokostručnog rada iz oblasti hemije. Hemijske laboratorije raspolažu s naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i hrane. U laboratorijama se odvijaju nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na dodiplomskim i diplomskim studijama za studente Hemije i Biologije, te naučno-istraživačke i druge naučne djelatnosti u okviru plana i programa naučnog rada iz oblasti hemije.

Direktor: Sejit Bobar 
Tel: 061 430 927

Primarni zadatak Instituta za kineziologiju je naučno-istraživačka djelatnost u osnovnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima iz oblasti Kineziologije kao nauke, pri čemu su sadržaji i ciljevi naučno-istraživačkog rada usklađeni sa zadacima i ciljevima Nastavničkog fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Područje rada Instituta je stvaranje, primjena, transfer znanja i informacija, kreiranje inovativnih rješenja i iskustava u oblasti kinezioloških istraživanja. Kroz institut učestvujemo u naučnim istraživanjima, te pružamo usluge savremene dijagnostike i ekspertiza, a naročito u:

 • kreiranju i realizaciji strateških pravaca naučno-istraživačkog razvoja,
 • realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih, aplikativnih i stručnih projekata,
 • laboratorijskim i terenskim istraživanjima prema projektima ugovorenim s obrazovnim, privrednim, društvenim i ostalim pravnim i fizičkim licima,
 • evaluaciji i valorizaciji testiranjem i mjerenjem dobijenih podataka,
 • planiranju, programiranju, projektovanju i transferu fundamentalnih, razvojnih i aplikativnih naučnih rješenja u domenu matičnih kompetencija,
 • ekspertnim analizama, studijama, elaboratima,
 • koordinaciji, organizaciji, funkcionisanju, povezivanju i saradnji u oblasti sporta u okviru Univerziteta i ostalih zainteresovanih domaćih i inostranih institucija,
 • uspostavljanju i realizaciji međuinstitucionalne saradnje s domaćim i inostranim partnerima,
 • izdavanju i kreiranju naučnih, stručnih, obrazovnih, promotivnih i drugih edicija, razvijanju svijesti o vrijednosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom,
 • obavljanju ostalih komplementarnih formi naučnog i istraživačkog rada prema sopstvenim programima.

Korisnici Instituta za kineziologiju su: 

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, 
 • rekreativci, aktivni vrhunski sportisti, 
 • učenici osnovnih i srednjih škola, 
 • osobe treće dobi i rekovalescenti, 
 • naučni radnici i istraživači.

Direktor: Ekrem Čolakhodžić 
Tel: 061 194 685

„Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša“ u Mostaru je nastavno-naučna i naučno-istraživačka jedinica u sastavu Agromediteranskog fakulteta. Sredstva, prostor, oprema i kadrovi za rad Instituta osiguravaju se sa Fakulteta kao i sticanjem vlastitih sredstava iz vlastitih prihoda. Institut zastupa i predstavlja dekan fakulteta. Prodekan za naučnoistraživački rad je direktor Instituta.

Zgradu je izgrađena sredstvima koje je obezbijedila TIKA (Turska razvojna agencija), a svečano je otvorena 10.7.2012. godine. U okviru instituta djeluju tri laboratorija:

 • pedološka laboratorija
 • mikrobiološka laboratorija
 • laboratorija za proizvodnju sadnog materijala kulturom meristema

TIKA je opremila i laboratoriju za kontrolu kvalitete meda.

Naučno istraživački rad na Fakulteta organizuje se u okviru Instituta za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Naučno istraživačka djelatnost Instituta temelji se na načelima:

 • slobode naučnog istraživanja i stvaralaštva,
 • javnosti rada,
 • zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • konkurentnosti ideja i prijedloga,
 • nedodirljivosti i sigurnosti čovjekove ličnosti i dostojanstva,
 • etičnosti i odgovornosti naučnika i istraživača za posljedice vlastitog rada,
 • brige za zaštitu okoline,
 • povezanosti naučnih istraživanja i visokoškolske obuke,
 • uključenosti u međunarodnu naučnu djelatnost.

Uposlenici Fakulteta su i uposlenici Instituta koji obavljaju naučnu i istraživačku djelatnost.

Direktor: prof.dr Elma Temim

Institut za mašinstvo je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica Mašinskog fakulteta. Nastao je početkom osamdasetih godina, prerastanjem iz Zavoda za mašinstvo, prva naučnoistraživačke institucije na području Hercegovine, koja se bavila problematikom metaloprerađivačke industrije.
Prije rata kao i danas Institut za mašinstvo je bio nosilac naučnog rada, nosilac transfera znanja, most između industrije i Univerziteta, veza između proizvodnog procesa fundamentalnih istraživanja i visokoškolskog obrazovanja.
Institut je uspješno realizovao više od 50 naučnoistraživačkih projekata, preko 500 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede, te ogroman broj usluga različitog nivoa složenosti. Danas, u promjenjenim okolnostima Institut je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i proizvodnih problema.

Institut je osposobljen za rješavanje i najsloženijih zadataka i ostvaruje zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji , a ima podršku i od većeg broja stranih Univerziteta, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napretka.

01

Institut Građevinskog Fakulteta

U okviru Instituta Građevinskog Fakulteta djeluju Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija (ZPIMK) kao i Zavod za energetsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO).

U prijeratnom periodu djelovao je "Zavod za građevinarstvo i građevinske konstrukcije", pri Građevinskom fakultetu u Mostaru koji je osnovan 1978. godine. Ovaj period karakterističan je po više ostvarenih naučno-istrživačkih projekata posebno iz domena korištenja sekundarnih sirovina, kao što su elektrofilterski pepeo iz "TE Gacko" i silikatni otpad od tvornice ferosilicija iz Jajca.

Značajna aktivnost odvijala se i na problematici voda u kršu i izvođenju vodozaptivnih radova. Fakultet i Zavod bili su uključeni u društvene ciljeve, koji su finansirani od strane SIZ-a nauke BiH. U novembru 1995. godine nastavljen je stručni, razvojni i naučni rad kroz Zavod, ali pod imenom: "Zavod za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija".

Zavod je opremljen sa savremenom laboratorijom čija je oprema kompletirana sredstvima iz EU, a koja je smještena u novoj zgradi Fakulteta. Kadar sa Fakulteta učestvuje u radu Zavoda, tako da postoje specijalisti za pojedine oblasti iz građevinske i geološke djelatnosti, a također su angažovani i stručnjaci sa drugih fakulteta i instituta.

gradevinski

Rukovodilac Instituta: Van.prof. dr. Mili Selimotić Tel:+387 36 514 866

U poratnom periodu Zavod je posebno angažiran na kontroli kvaliteta betona i komponenti betona, isptivanju pritisnih čvrstoća, geotehničkim ispitivanjima na saobraćajnicama i drugim objektima, ispitivanjima injekcionih smjesa, ispitivanjima krečnih i cementnih maltera, kontroli kvaliteta opekarskih proizvoda i betonskih cijevi, kontroli kvaliteta betonskih blokova za zidanje, kao i ispitivanju kamena. Zavod ima saradnju sa brojnim institucijama u zemlji i inostarnstvu, od kojih se mogu posebno istaći Tehnički fakultet u Bihaću, Institut za geotehniku u Sarajevu, Institut za saobraćaj u Sarajevu, Institut za geologiju u Sarajevu, Institut "Kemal Kapetanović" u Zenici, Laboratorija "Igman" u Konjicu, Institut za materijale i konstrukcije u Sarajevu, kao i LGA Institut u Nurnberg-u. 

Od njegovog osnivanja, praktični dio obrazovanja studenata kao i naučno-istraživačka djelatnost se velikim dijelom odvija u Zavodu za projektovanje i ispitivanje materijala i konstrukcija na opremi za laboratorijska i terenska ispitivanja.ZPIMK Građevinskog fakulteta u Mostaru posvećen je razvoju i unapređenju naučno-istraživačkog i visokostručnog rada iz oblasti građevinarstva i geodezije, praktičnom osposobljavanju mlađih naučnika i istraživača, obrazovanju i usavršavanju novog nastavnog kadra, rješavanju složenih zadataka iz oblasti građevinarstva za potrebe privrede i šire društvene zajednice, eksperimentalnom radu i eksperimentalnoj nastava kao i saradnji sa srodnim institucijama iz zemlje i inostranstva.

Rukovodilac Zavoda: Doc. Dr. Ismet Hajduk  Tel:+387 36 514 854 Fax: +387 36 514 855 

 

Zavoda za energijsku efikasnost i zaštitu okoliša (ZEEZO) je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica u okviru Instituta Građevinskog fakulteta.

Zavod je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i ostalih problema vezanih za energetsku efikasnost i unapređenje okolišne infrastrukture. Zavod ostvaruje i zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji, a ima podršku i od većeg broja inostranih istitucija, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napredka. U sklopu Zavoda koji djeluje već nekoliko godina, osnovan je i Centar za održiv i prilagodljivo otporan okoliš.

Centar je opremljen savremenom računarskom opremom i bibliotekom sa relevantnom literaturom. Kroz aktivnosti Centra studentima je omogućena i dodatna saradnja sa privredom.

Rukovodilac Zavoda: Van.prof. dr. Maja Popovac  Tel:+387 36 514 871

02

Insitut za humanističke nauke

Institut za humanističke nauke Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru kao naučnoistraživačka ustanova bavi se društvenim i srodnim istraživanjima koje karakterizira njegovanje interdisciplinarnosti i transdisciplinarnosti, te razvitkom logistike za empirijska istraživanja.

Djelatnost Instituta je naučnoistraživački rad iz: književnosti, jezikā, historije, kulturne baštine, komunikoloških istraživanja, filozofije, dramske umjetnosti i drugih humanističkih nauka, te afirmacija i podrška osnovne djelatnosti Fakulteta humanističkih nauka kroz organizacione centre Instituta.

Organizacija Instituta je definirana kroz aktivnosti centara i njihovih odjela i to:

1. Centar za istraživanje historije BiH

 • Odjel za stari i srednji vijek;
 • Odjel za novi vijek i savremeno doba.

2. Centar za proučavanje kulturno-histroijskog naslijeđa

 • Odjel za proučavanje spomenika materijalne kulture;
 • Odjel za proučavanje pisanih izvora, audio i videozapisa i slikovnih izvora.

3. Centar za komunikološka

 • Odjel za medijska 
 • Odjel za istraživanje javnog mnijenja.

4. Centar za lingvistička istraživanja

 • Odjel za bosanski, hrvatski, srpski jezik
 • Odjel za njemački jezik
 • Odjel za engleski jezik
 • Odjel za turski jezik.

5. Centar za književnoteorijska istraživanja

 • Odjel za bosanskohercegovačku i južnoslavensku književnost
 • Odjel za američku i englesku književnost
 • Odjel za njemačku književnost
 • Odjel za tursku književnost

Više informacija o Institutu možete pogledati na sljedećem linku.

Prema Statutu Instituta, prodekan za NIR je i rukovdilac Instituta.

Rukovodilac Instituta: doc.dr. Edim Šator, prodekan za NIR

03

Institut prirodnih nauka

Institut za prirodne nauke je osnovan sredinom 2017. godine kao organizaciona jedinica Nastavničkog fakulteta. U okviru Instituta formirane su dvije hemijske laboratorije čime je stvorena, po kadrovima i opremi, jaka radna jedinica, sposobna za obavljanje kompleksnih zadataka u oblastima naučnog, nastavnog i visokostručnog rada iz oblasti hemije. Hemijske laboratorije raspolažu s naprednom opremom za uzorkovanje i terenska mjerenja, kao i opremom za laboratorijske analize uzoraka vode i hrane. U laboratorijama se odvijaju nastavne aktivnosti kroz niz obaveznih i izbornih predmeta, na dodiplomskim i diplomskim studijama za studente Hemije i Biologije, te naučno-istraživačke i druge naučne djelatnosti u okviru plana i programa naučnog rada iz oblasti hemije.

Direktor: Sejit Bobar  Tel:+387 61 430 927

04

Institut za kineziologiju

Primarni zadatak Instituta za kineziologiju je naučno-istraživačka djelatnost u osnovnim, razvojnim i primijenjenim istraživanjima iz oblasti Kineziologije kao nauke, pri čemu su sadržaji i ciljevi naučno-istraživačkog rada usklađeni sa zadacima i ciljevima Nastavničkog fakulteta i Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Područje rada Instituta je stvaranje, primjena, transfer znanja i informacija, kreiranje inovativnih rješenja i iskustava u oblasti kinezioloških istraživanja. Kroz institut učestvujemo u naučnim istraživanjima, te pružamo usluge savremene dijagnostike i ekspertiza, a naročito u:

 • kreiranju i realizaciji strateških pravaca naučno-istraživačkog razvoja,
 • realizaciji naučno-istraživačkih, razvojnih, aplikativnih i stručnih projekata,
 • laboratorijskim i terenskim istraživanjima prema projektima ugovorenim s obrazovnim, privrednim, društvenim i ostalim pravnim i fizičkim licima,
 • evaluaciji i valorizaciji testiranjem i mjerenjem dobijenih podataka,
 • planiranju, programiranju, projektovanju i transferu fundamentalnih, razvojnih i aplikativnih naučnih rješenja u domenu matičnih kompetencija,
 • ekspertnim analizama, studijama, elaboratima,
 • koordinaciji, organizaciji, funkcionisanju, povezivanju i saradnji u oblasti sporta u okviru Univerziteta i ostalih zainteresovanih domaćih i inostranih institucija,
 • uspostavljanju i realizaciji međuinstitucionalne saradnje s domaćim i inostranim partnerima,
 • izdavanju i kreiranju naučnih, stručnih, obrazovnih, promotivnih i drugih edicija, razvijanju svijesti o vrijednosti tjelesne aktivnosti i bavljenja sportom,
 • obavljanju ostalih komplementarnih formi naučnog i istraživačkog rada prema sopstvenim programima.

Korisnici Instituta za kineziologiju su: 

 • studenti prvog, drugog i trećeg ciklusa studija, 
 • rekreativci, aktivni vrhunski sportisti, 
 • učenici osnovnih i srednjih škola, 
 • osobe treće dobi i rekovalescenti, 
 • naučni radnici i istraživači.

Direktor: Ekrem Čolakhodžić Tel:+387 61 194 685

 

05

Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša

„Institut za poljoprivredu i zaštitu okoliša“ u Mostaru je nastavno-naučna i naučno-istraživačka jedinica u sastavu Agromediteranskog fakulteta. Sredstva, prostor, oprema i kadrovi za rad Instituta osiguravaju se sa Fakulteta kao i sticanjem vlastitih sredstava iz vlastitih prihoda. Institut zastupa i predstavlja dekan fakulteta. Prodekan za naučnoistraživački rad je direktor Instituta.

Zgradu je izgrađena sredstvima koje je obezbijedila TIKA (Turska razvojna agencija), a svečano je otvorena 10.7.2012. godine. U okviru instituta djeluju tri laboratorija:

 • pedološka laboratorija
 • mikrobiološka laboratorija
 • laboratorija za proizvodnju sadnog materijala kulturom meristema

TIKA je opremila i laboratoriju za kontrolu kvalitete meda.

Naučno istraživački rad na Fakulteta organizuje se u okviru Instituta za poljoprivredu i zaštitu okoliša. Naučno istraživačka djelatnost Instituta temelji se na načelima:

 • slobode naučnog istraživanja i stvaralaštva,
 • javnosti rada,
 • zaštite prava intelektualnog vlasništva,
 • konkurentnosti ideja i prijedloga,
 • nedodirljivosti i sigurnosti čovjekove ličnosti i dostojanstva,
 • etičnosti i odgovornosti naučnika i istraživača za posljedice vlastitog rada,
 • brige za zaštitu okoline,
 • povezanosti naučnih istraživanja i visokoškolske obuke,
 • uključenosti u međunarodnu naučnu djelatnost.

Uposlenici Fakulteta su i uposlenici Instituta koji obavljaju naučnu i istraživačku djelatnost.

Direktor: prof.dr Elma Temim elma.temim@unmo.ba

06

Institut za mašinstvo

Institut za mašinstvo je formiran i djeluje kao naučnoistraživačka jedinica Mašinskog fakulteta. Nastao je početkom osamdasetih godina, prerastanjem iz Zavoda za mašinstvo, prva naučnoistraživačke institucije na području Hercegovine, koja se bavila problematikom metaloprerađivačke industrije. Prije rata kao i danas Institut za mašinstvo je bio nosilac naučnog rada, nosilac transfera znanja, most između industrije i Univerziteta, veza između proizvodnog procesa fundamentalnih istraživanja i visokoškolskog obrazovanja. Institut je uspješno realizovao više od 50 naučnoistraživačkih projekata, preko 500 naučnih i stručnih projekata za potrebe privrede, te ogroman broj usluga različitog nivoa složenosti. Danas, u promjenjenim okolnostima Institut je koncipiran tako da se kroz njegovo djelovanje, na najpodesniji način, uključuju svi uposleni i saradnici fakulteta, na rješavanju naučnih, stručnih i proizvodnih problema.

Institut je osposobljen za rješavanje i najsloženijih zadataka i ostvaruje zapaženu saradnju sa srodnim institucijama u zemlji , a ima podršku i od većeg broja stranih Univerziteta, što predstavlja dodatnu garanciju njegovog budućeg razvoja i napretka.