Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor nastavnika u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 18. tačkom 43. i 44. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101-1680/24, 101-1681/24 od 25.4.2024. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

K O N K U R S Z A I Z B O R

1. Nastavnika u zvanje docent za područje: Društvene nauke, polje: Druge društvene nauke, grana: Sigurnosne nauke, 2 izvršioca, bez zasnivanja radnog odnosa (Pravni fakultet).

2. Saradnika u zvanje viši asistent za područje: Društvene nauke, polje: Kineziologija, grana: Organizacija i upravljanje u sportu, 1 izvršilac, bez zasnivanja radnog odnosa (Nastavnički fakultet).

II
OPIS POSLOVA:

I.1. NASTAVNIK
▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,
▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,
▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,
▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,
▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,
▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,
▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,
▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,
▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,
▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske Disertacije,
▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,
▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,
▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

I.2.- SARADNIK - VIŠI ASISTENT
▪ priprema i izvodi vježbe pod stručnim nadzorom nastavnika,
▪ pomaže nastavniku u pripremi naučno-nastavnog procesa,
▪ obavlja konsultacije sa studentima,
▪ učestvuje u održavanju ispita u skladu sa nastavnim programom,
▪ priprema izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu na kojem je angažovan nakon svakog ispitnog termina,
▪ radi na sopstvenom stručnom usavršavanju radi pripremanja za samostalan naučnoistraživački rad u svrhu sticanja višeg naučnog stepena,
▪ učestvuje u radu komisija i stručnih organa fakulteta po pozivu,
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i druge poslove po nalogu dekana.

III
Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uvjete konkursa:

- MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE DOCENTA SU:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
- najmanje 3 (tri) naučna rada objavljena u priznatim publikacijama1, iz odgovarajuće oblasti;
- pokazane nastavničke sposobnosti,
- da ima pozitivno ocijenjeno nastupno predavanje pred nastavnicima i studentima, iz naučnog područja/polja/grane/nastavnog predmeta za koje/i se bira, od strane stručne komisije za pripremanje prijedloga za izbor u zvanje,
Pod pokazanim nastavničkim sposobnostima podrazumijeva se ispunjenje dva od sljedećih uvjeta:
- da je učestvovao u izvođenju nastave na prvom ciklusu studiju najmanje jednu školsku godinu,
- da je radio na najmanje jednom naučno-istraživačkom projektu;
- da je prezentirao najmanje jedan rad na naučnom skupu,
- da se naučno usavršavao u inostranstvu u trajanju od najmanje jednog mjeseca.

- MINIMALNI USLOVI ZA IZBOR SARADNIKA - VIŠEG ASISTENTA:
▪ završen stepen drugog ciklusa studija (magisterij) iz odgovarajuće naučne oblasti.

IV
DOKAZI
Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH
UVJETA KONKURSA:

Za poziciju I.1. (docent)
1. Biografiju (CV),
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
3. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
4. Dokazi o pokazanim nastavničkim sposobnostima iz tačke 2. 3. (dostaviti dokaze o ispunjenju najmanje 2 od 4 uvjeta),
5. dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Kandidatima koji dostave potpune i blagovremene prijave, organizovat će se nastupno predavanje.
Nastupno predavanje kandidata ocijenit će Komisija za izbor u zvanje, te dokaz o pozitivno ocjenjenom predavanju dostaviti uz Izvještaj Komisije o prijedlogu za izbor kandidata.
Dokument pod rednim brojem 5. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju I.2- (viši asistent)
1. Biografiju (CV),
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu magistra nauka ili mastera iz odgovarajuće naučne
Oblasti,
3. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 3. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH UVJETA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
rodni list, original ili ovjerena kopija,
uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uvjeta, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih usvjeta konkursa:

uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosjeu.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.
Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:
UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti koje) zvanje i pozicija na koju se konkuriše (područje/polje/granu) – uz naznaku: NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa, email adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.