Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI KONKURS za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 220-389/24 od 26.04.2024. godine, Fakultet informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

JAVNI KONKURS
za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija (rukovodioca organizacione jedinice)
Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2024-2028. godine

I

Za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava sljedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

da je državljanin Bosne i Hercegovine;
da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije;
da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti potpisani Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine (2024-2028.).

II

Dokazi o ispunjavanju uslova za izbor dekana

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti sljedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija, i to:

Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca);
Odluka o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru ili potvrdu o izboru u zvanje (original ili ovjerena kopija);
Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru;
Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda
(original ili ovjerena kopija);
Ovjerenu Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
Ovjerenu Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu;
Program rada i razvoja Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od 2024-2028. godine, potpisan od strane kandidata.

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ili ovjerena kopija, ne starije od tri mjeseca;
Uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
Uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, original ili ovjerena kopija, ne starije od 3 mjeseca;
Ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

III

Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u dnevnim novinama i dostavljaju se na adresu:

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru - Fakultet informacijskih tehnologija
Sjeverni logor b.b.
88 104 Mostar
Bosna i Hercegovina
Uz naznaku: „Za izbor dekana Fakulteta informacijskih tehnologija Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru - za mandatni period 2024-2028. godine“-ne otvaraj

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa.

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.