Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Promocija izdavačke djelatnosti i promocija naučno-istraživačkih i međunarodnih projekata Univerziteta

U okviru obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru na Pravnom fakultetu je promovisana izdavačka djelatnost Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, kao i naučno-istraživački i međunarodni projekti.

Univerzitet je izdavač Bibliografije doktorskih disertacija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru: 1997 - 2023, autorice Jasminke Trešnjo i Bibliografije monografskih publikacija Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru : 1977 - 1991, Tom 1, autorice Edite Mulaosmanović.

Na Ekonomskom fakultetu objavljen je novi broj Zbornika radova, časopisa koji se publikuje od 2000. godine.

Na Fakultetu humanističkih nauka objavljene su tri monografske publikacije: Slike Orijenta u putopisima autorica njemačkog govornog područja, Sandine Herić; Romensekni vrtovi Dževada Karahasana, Dijane Hadžizukić i Sinan-paša Borovinić: društveni status, porijeklo, politički uspon, početak urbanizacije Mostara, Adisa Zilića, Faruka Taslidže i drugih. Također, objavljene su i dvije serijske publikacije: Istraživanja i Hercegovina.

Na Mašinskom fakultetu objavljena je monografska publikacija Emira Nezirića pod nazivom Tehnička mehanika - Kinematika.

Na Pravnom fakultetu objavljeni su novi brojevi tri serijske publikacije: Dani porodičnog prava, Godišnjak Pravnog fakulteta i Revija za pravo i ekonomiju.

Građevinski fakultet je bio izdavač tri udžbenika redovonog profesora dr. Armina Hadrovića: Betonske konstrukcije - 1. dio (3. dipunjeno izd.), Betonske konstrukcije - 2. dio i Betonske konstrukcije: zbirka urađenih zadataka.

Na Nastavničkom fakultetu objavljeni su novi brojevi časopisa Educa i Sportski logos.

Izdavačka djelatnost Univerziteta čuva se u okviru Arhivske zbirke Univerzitetske biblioteke. Do sada je u izdanju Univerziteta objavljeno oko 400 monografskih publikacija. U 9 časopisa koji su kontinuirano publikuju objavljena su 2.164 naučna i stručna rada te prikaza.

Druga aktivnost u okviru obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta je promocija naučno-istraživačkih i međuuniverzitetskih projekata Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru.

Prof. dr. Denisa Žujo Zekić predstavila je projekat Okvirni programski nacrt uređenja životne sredine i smjernice zaštite bioraznolikosti univerzitetskog kampusa u Sjevernom logoru/Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Prof. dr. Emir Nezirić predstavio je projekat Organizacija programa cjeloživotnog učenja „Održiva energija i inovacije“ u cilju promovisanja novih tehnologija baziranih na OIE.

Doc. dr. Damir Špago predstavio je projekat Povećanje energetske efikasnosti sistema grijanja upotrebom solarnih toplotnih kolektora.

V.ass. Aleksandra Šupljeglav Jukić predstavila je projekat Istraživanja inovativnih metoda fitoremedijacije tla na eksperimentalnom poligonu Agromediteranskog fakulteta.

Doc. dr. Jasna Hasanbegović Sejfić predstavila je projekat Istraživanje agroturističke ponude Bosne i Hercegovine i mogućnosti uvezivanja u zatvoreni sistem ponude proizvoda, usluga i promocije.

Doc. dr. Marko Ćećez predstavio je projekte Primjena otpadnog mramornog praha kao zamjena za cement za izradu održivih betona i Priprema prijedloga projekta Smarteem za horizon europa klaster 5: energija.

Salko Kovačić predstavio je projekat Promocije i jačanje učešća bh partnera u Horizon europa klaster 4: digital.

Prof. dr. Aida Šukalić predstavila je projekat Analiza sadržaja teških metala u kupusu (brassica oleracea var. acephala)  sa procjenom ekološkog rizika i rizika po zdravlje ljudi.

Prof. dr. Nerma Čolaković Prguda predstavila je projekat Ruralni turizam u funkciji lokalnog ekonomskog razvoja u FBiH.

Prof. dr. Rijad Novaković predstavio je projekat Utvrđivanje stanja pretilosti učenika srednjoškolskog uzrasta na području HNK.

Preostali događaji predviđeni programom obilježavanja 47. godišnjice Univerziteta su promocija doktora nauka koja će biti održana u petak, 16. februara sa početkom u 11:00 sati, te Svečana promocija i dodjela diploma koja će biti upriličena u subotu, 17. februara sa početkom u 11:00 sati u Sportskoj dvorani Sjeverni logor.