Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor nastavnika u zvanje vanredni profesor

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 18. tačkom 43. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku Senata Univerziteta broj: 101-1320/24 od 28.3.2024. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

KONKURS ZA IZBOR

 

  1. Nastavnika u zvanje vanredni profesor za naučno područje: Društvene nauke, polje: Ekonomija, grana: Teoretska ekonomija, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Ekonomski fakultet).

II

OPIS POSLOVA:

I.1. - NASTAVNIK

▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,

▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,

▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,

▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,

▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,

▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,

▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,

▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,

▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,

▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije,

▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,

▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,

▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,

▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,

▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

 

III

Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uvjete konkursa:

 

- MINIMALNI UVJETI ZA IZBOR NASTAVNIKA U ZVANJE VANREDNOG PROFESORA SU:

 

- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti

- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti

 - objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te

 - uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.

 

Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

 

IV

DOKAZI

Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH

UVJETA KONKURSA:

 

Za poziciju I.1.- (vanredni profesor)

1.Biografija,

2.Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,

3.Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti-najmanje jedan izborni period,

4.Objavljena knjiga,

5.Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,

6.Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,

7.Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.

Dokument pod rednim brojem 7. ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici Ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

 

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH UVJETA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;

rodni list, original ili ovjerena kopija,

uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;

uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,

uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;

izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uvjeta, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

 

Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih usvjeta konkursa:

uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;

uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,

uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;

ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosjeu.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.

Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V

Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uvjeta konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:

UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR.

 

NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:

(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti koje) zvanje i pozicija na koju se konkuriše (područje/polje/granu) – uz naznaku: NE OTVARATI).

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa, email adresa i kontakt telefon.

Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.