Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

JAVNI OGLAS za popunu radnih mjesta: Blagajnik

Na osnovu člana 73. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), člana 223. stav (4) Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 28. i 29. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluku o potrebi zasnivanja radnog odnosa s novim zaposlenikom iz reda nenastavnog osoblja, broj: 100- 435/23 od 8.2.2023. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje,

 

JAVNI OGLAS

za popunu radnih mjesta

 

  1. Blagajnik - na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom - 2 izvršioca.

 

I

Opis poslova

Za poziciju 1:

Opis poslova:

- vodi blagajničko poslovanje na nivou Univerziteta;

- vodi knjigu glavne blagajne;

- prima i kompletira izvještaje o dnevnim transakcijama novčanih sredstava, te urednu dokumentaciju predaje računovođi;

- prima i kompletira blagajničku dokumentaciju;

- obavlja blagajničke poslove za fakultete;

- vodi knjigu blagajne naučno-istraživačkog rada;

- prima na kraju mjeseca sve knjigovodstvene dokumente po osnovu naučnoistraživačkog rada, prethodno ovjerene od dekana i dostavlja ih šefu Službe;

-polaže odnosno podiže gotov novac kod banke,

- vrši obračun plata i ugovora (ugovora o djelu, ugovora o privremenim i povremenim poslovima i autorskim honorarima);

- vrši obračun poreza i doprinosa na isplate iz prethodnog stava uz obaveznu kontrolu šefa Službe;

- vodi evidenciju o obustavama zaposlenika;

- vodi kartone o obračunatim platama zaposlenika;

- popunjava obrasce za zaposlenike;

- izrađuje izvještaje po potrebi i nalogu šefa Službe;

- obavlja i druge poslove po nalogu šefa Službe.

 

III

Pored općih uslova, kandidati trebaju ispunjavati i posebne uslove utvrđene Pravilnikom o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, i to:

 

Za poziciju 1:

Posebni uslovi:

- SSS ekonomskog smjera sa jednom godinom radnog iskustva u struci,

- poznavanje rada na računaru.

IV

Dokazi

Dokaze o ispunjavanju općih uslova oglasa dužan je dostaviti izabrani kandidat 5 dana od dana prijema Rješenja o prijemu radnika u radni odnos.

 

Potrebni dokumenti:

Dokazi o ispunjavanju općih uslova konkursa:

  • uvjerenje o državljanstvu, original ne starije od 6 mjeseci,
  • izvod iz matične knjige rođenih, original ili ovjerena kopija,
  • ljekarsko uvjerenje ne starije od 6 mjeseci,
  • uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni  prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, ne starije od 3 mjeseca,
  • uvjerenje suda da licu nije zabranjeno obavljanje datih poslova, ne starije od 3 mjeseca,
  • izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

Dokazi o ispunjavanju posebnih uslova konkursa:

 

  • svjedočanstvo o završenom traženom stepenu obrazovanja,
  • potvrdu/uvjerenje o radnom stažu, iskustvu u struci.

 

V

Potpisane prijave sa kraćom biografijom i potrebnom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, sa naznakom:

"Prijava na javni oglas sa naznakom radnog mjesta na koji se konkuriše, Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ, na adresu: Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru, Sjeverni logor b.b., 88 104 Mostar.

Javni oglas ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz".

Oglas će objaviti na web stranici Univerzitet www.unmo.ba.

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.