Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor u zvanje

Na osnovu člana 63. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko-neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova 201. i 202. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa članom 20. Pravilnika o radu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, članom 19. tačkama 37. i 38. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a odnoseći se na Odluke Senata Univerziteta broj: 101- 4233/22, broj: 101- 4234/22, broj: 101- 4235/22, od 29.12.2022. godine, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

K O N K U R S
ZA IZBOR/REIZBBOR

1. Nastavnika u zvanje redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Ustavno pravo, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Pravnifakultet)
2. Nastavnika u zvanju redovni profesor za područje: Društvene nauke, polje: Pravo, grana: Teorija prava i države, 1 izvršilac, redovno napredovanje (Pravni fakultet).
3. Reizbor nastavnika u zvanju vanredni profesor za područje: Tehničke nauke, polje: Temeljne i interdisciplinarne tehničke nauke, grana: Organizacija rada i proizvodnje.

II
1. OPIS POSLOVA:

I.1.,I.2., I.3. - NASTAVNIK ▪ daje prijedlog nastavnog programa predmeta,
▪ predlaže preispitivanje i usavršavanje nastavnog plana i programa,
▪ preporučuje dostupne udžbenike i priručnike za nastavni predmet za koji je izabran,
▪ priprema i izvodi nastavu prema rasporedu nastave, usklađenom s nastavnim planom i prema sadržaju utvrđenom nastavnim programom,
▪ vodi evidenciju o prisustvu nastavi, obavljenim ispitima i postignutom uspjehu studenata,
▪ radi sa saradnicima, laborantima i demonstratorima u cilju njihove edukacije i osposobljavanja za izvođenje vježbi,
▪ obavlja konsultacije sa studentima u svrhu savladavanja nastavnog programa,
▪ redovno održava ispite za studente prema rasporedu u propisanim ispitnim rokovima,
▪ podnosi izvještaj o prolaznosti na nastavnom predmetu nakon svakog ispitnog roka,
▪ predlaže teme i mentor je studentima pri izradi završnog rada, diplomskog rada i doktorske
Disertacije,
▪ učestvuje u radu Naučno-nastavnog vijeća, Senata i drugih stručnih organa Univerziteta,
▪ učestvuje u radu komisija u postupku izrade završnog rada, diplomskog rada i doktorske disertacije, ▪ učestvuje u radu komisija za pripremanje prijedloga za izbor nastavnika i saradnika,
▪ učestvuje u radu i drugih komisija na fakultetu i Univerzitetu,
▪ organizuje i izvodi naučnoistraživački rad,
▪ obavlja i druge poslove utvrđene Zakonom, kao i poslove po nalogu dekana.

III
2. Kandidati pored općih uvjeta propisanih članom 8. Pravilnika o radu Univerziteta, potrebno je da ispunjavaju posebne uslove konkursa:

- Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje redovnog profesora su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti,
- najmanje 2 (dvije) objavljene knjige i najmanje 8 (osam) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje vanrednog profesora,
- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada i doktorske disertacije.

- Minimalni uslovi za izbor nastavnika u zvanje vanrednog profesora su:
- završen stepen trećeg ciklusa/doktorat nauka iz odgovarajuće naučne oblasti
- proveden najmanje 1 (jedan) izborni period u zvanju docenta iz odgovarajuće naučne oblasti
- objavljena knjiga i najmanje 5 (pet) naučnih radova objavljenih u priznatim publikacijama, iz odgovarajuće naučne oblasti, sve nakon izbora u zvanje docenta, te
- uspješno mentorstvo kandidatu za stepen drugog ciklusa, računajući od dana prihvatanja Izvještaja o pozitivnoj ocjeni diplomskog rada.


Za izbore u sva akademska zvanja obavezan uslov je poznavanje jednog stranog jezika, što se verifikuje kada se asistenti, viši asistenti i nastavnici prvi put biraju na Univerzitetu.

IV
DOKAZI
Kandidati uz potpisanu prijavu na konkurs dužni su dostaviti DOKAZE O ISPUNJAVANJU POSEBNIH
USLOVA KONKURSA:

Za poziciju I.1. i I.2. (redovni profesor)
1. Biografija,
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
3. Dokaz o izboru u zvanje vanrednog profesora iz odgovarajuće naučne oblasti – najmanje jedan
izborni period,
4. Dvije objavljene knjige,
5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog i trećeg ciklusa,
7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

Za poziciju I.3. - (vanredni profesor)
1. Biografija,
2. Ovjerena kopija diplome o naučnom stepenu doktora nauka iz odgovarajuće naučne oblasti,
3. Dokaz o izboru u zvanje docenta iz odgovarajuće naučne oblasti-najmanje jedan izborni period,
4. Objavljena knjiga,
5. Popis naučnih radova iz odgovarajuće naučne oblasti sa kopijama radova iz objavljenih publikacija,
6. Dokaz o uspješno obavljenom mentorstvu kandidatu za stepen drugog ciklusa,
7. Dokaz o poznavanju jednog stranog jezika.
Dokument pod rednim brojem 7 ne dostavljaju kandidati koji napreduju u izbor u zvanje (zaposlenici ili spoljni saradnici Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru).

DOKAZE O ISPUNJAVANJU OPĆIH USLOVA KONKURSA dužan je dostaviti izabrani kandidat nakon konačnosti Odluke o izboru u zvanje, u roku od 5 (pet) dana, a prije zaključenja Ugovora i to:

- Uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
- rodni list, original ili ovjerena kopija,
- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
- uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
- uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
- izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original.

Kandidati koji su u radnom odnosu na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru dostavljaju sljedeće dokaze o ispunjenju općih uslova konkursa:

- uvjerenje da nije osuđivan za krivično djelo, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
- uvjerenje da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
- uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ne stariji od 3 mjeseca;
- ostale tražene dokaze samo ukoliko iste nemaju u personalnom dosijeu.

Pored navedenog kandidati mogu priložiti i dokumente o poznavanju rada na računaru, podatke o nagradama i priznanjima kao i druge dokumente relevantne za izbor.
Sa kandidatom se zaključuje Ugovor u skladu sa Odlukom o izboru u zvanje na period na koji je kandidat izabran.

V
Potpisane prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa se dostavljaju neposredno ili putem pošte u zatvorenoj koverti, na adresu:
UNIVERZITET „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR
NA KOVERTI JE POTREBNO NAZNAČITI:
(Prijava na konkurs za izbor nastavnika ili saradnika u (navesti) zvanje i pozicija na koju se konkuriše - NE OTVARATI).
Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i web stranici Univerziteta, www.unmo.ba.