Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

KONKURS za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

KONKURS

za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru

na mandatni period od četiri godine

 

 I

 

Za dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati

kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

 

Opći uslovi su:  

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za

imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od

dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne; 

 1. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova /

funkcije 

 1. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu

Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH). 

 

 

Posebni uslovi su  

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno

umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora; 

 1. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim

radnim vremenom; 

 1. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 2. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je

povezana s političkom partijom;

 1. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu. 

 

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

II

 

Dokazi

Uz potpisanu prijavu na Konkurs i biografiju kandidat za dekana Mašinskog fakulteta

Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužan je priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o

ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta „Džemal

Bijedić“ u Mostaru, i to:

 

1. Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija ne starija od 3 mjeseca);

2. Odluka ili Potvrda o izboru u  naučno-nastavno, zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, (original ili ovjerena kopija); 

3. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu

“Džemal Bijedić” u Mostaru, original; 

 1. Dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda

(original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci); 

 1. Ovjerenu izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom; 
 2. Ovjerenu izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu;
 3. Program rada i razvoja Mašinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri 4 godine, potpisan od strane kandidata. 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 1. Ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije

Dekana (original ili ovjerena kopija - ne stariji od tri mjeseca);

 1. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo koje predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca);
 2. Uvjerenje sa suda da nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, (original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca);
 3. Uvjerenje sa suda da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, (original ne stariji od 3 mjeseca);
 4. Ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova.

 

 III

 

Potpisana prijava na Konkurs sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom

dostavlja se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja

Konkursa u listu „Oslobođenje“, a dostavlja se na adresu:

 

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Mašinski fakultet

Univerzitetski kampus - Sjeverni logor b.b.

88 104 Mostar

uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Mašinskog fakulteta Univerziteta

„Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj.

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata i adresa kandidata.

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.