Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Održana radionica „Implementacija i monitoring GAP-a na univerzitetima“

U rektoratu Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, u okviru projekta „University and gender mainstreaming“ (UNIGEM), koji na Univerzitetu „Džemal Bijedić“ u Mostaru provode Transkulturalna psihosocijalna obrazovna fondacija (TPO) i Univerzitet "Džemal Bijedić“ u Mostaru, prema potpisanom Memorandumu o saradnji održana je radionica „Implementacija i monitoring GAP-a na univerzitetima“ za članove/članice Savjetodavnog odbora UNIGEM projekta za Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Radionica je orgnizovana sa ciljem  analize i vremenske usklađenosti ciljeva definiranih GAP-om, određivanja vremenskog okvira za implementaciju aktivnosti, sa fokusom na aktivnosti definirane u okviru posmatranog vremenskog perioda, diskusije elemenata izvještaja na primjeru: a) aktivnost, b) vremenski okvir, c) služba/tijelo odgovorno za provedbu, d) indikatori, e) potrebna podrška (individualna, organizacijska, upravljačka, finansijska), f) status: projektna aktivnost: da ili ne, g) realizacija: da ili ne, h) ekspertiza: da ili ne i) prepreke: da ili ne (ometajući faktori, otpori i slično), j) naučene lekcije, k) uloga savjetodavnih odbora/vijeća za rodnu ravnopravnost u procesu praćenja implementacije GAP-a.

Voditeljice radionice su prof. dr. Jasna Kovačević i prof. dr. Zilka Spahić Šiljak (UNIGeRC UNSA), a učesnice radionice su: rektorica prof. dr. sc. Alena Huseinbegović, prorektorica za naučno-nastavna pitanja prof.dr. Azra Špago, prorektorica za finansije prof. dr. Armina Hubana i prof. dr. Rebeka Kotlo koordinatorica projekta UNIGEM za Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Nakon upoznavanja i uvodnih riječi, predstavljen je Plan rodne ravnopravnosti Unverziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru te je podnesen izvještaj o provedenim i tekućim aktivnostima, a potom su analizirani implementacija i monitoring GAP-a te primjeri pripreme izvještaja o implementaciji GAP-a.

Projekat "Uvođenje rodno osviještenih politika u visoko obrazovanje" (UNIGEM) finansijski podržava Ambasada Ujedinjenog Kraljevstva, a njegovu implementaciju koordinira TPO fondacija te projekat provodi u partnerstvu sa 19 univerziteta u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori, među kojima je i Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru. Projekat se implementira sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja te osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju.