Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor Rektora Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na osnovu člana 48. Zakona o visokom obrazovanju Hercegovačko- neretvanskog kantona (Službene novine HNK broj: 4/12), članova od 49. do 52. Statuta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, a u skladu sa Odlukom Senata, broj: 101-340/22 od 8.2.2022.  godine, Senat Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru objavljuje

 

KONKURS

ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA „DŽEMAL BIJEDIĆ“ U MOSTARU

 

I

Organ rukovođenja Univerzitetm

Rektor je organ rukovođenja Univerziteta.

Rektora bira Senat tajnim glasanjem, nakon provedene procedure javnog konkursa, u skladu

sa Statutom Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru.

Rektor se bira na mandatni period od 4 (četiri) godine i isti može biti ponovno izabran.

Za rektora može biti izabran kandidat koji ispunjava opće i posebne uvjete.

 

II

Uvjeti za izbor rektora

Za rektora Univerziteta Džemal Bijedić“ u Mostaru može biti izabran kandidat koji ispunjava sljedeće uvjete:

 

(1) Opći uvjeti za izbor rektora su:

 1. državljanstvo BiH,
 2. zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova/funkcije rektora,
 3. nepostojanje osude za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove/funkciju, odnosno protek roka od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
 4. nepostojanje protiv njega odluke suda, kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije,
 5. nepostojanje protiv njega optužnice Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

 

(2) Posebni uvjeti za izbor rektora su:

 1. da je nastavnik u naučno-nastavnom zvanju redovnog profesora na Univerzitetu,
 2. da je na Univerzitetu u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom,
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik,
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom,
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

(3) Kandidat za rektora dužan je, pored dokaza o ispunjavanju utvrđenih uvjeta, uz potpisanu prijavu na konkurs dostaviti i program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period.

 

III

Način dokazivanja ispunjenja uvjeta za izbor rektora

Kandidati su dužni uz prijavu, koja sadrži kraću biografiju, adresu i kontakt telefon, priložiti originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata kao dokaz o ispunjavanju općih i posebnih uslova traženih ovim konkursom.

 

Uz potpisanu prijavu na konkurs i biografiju kandidati su dužni priložiti:

 • Uvjerenje o državljanstvu (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
 • Odluku ili Potvrdu o izboru u zvanje redovnog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (original ili ovjerena kopija),
 • Potvrdu da je u radnom odnosu na neodređeno vrijeme sa punim radnim vremenom na Univerzitetu,
 • Potvrdu ili uvjerenje o poznavanju jednog stranog jezika (original ili ovjerena kopija),
 • Ovjerenu izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom,
 • Ovjerenu izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu,
 • Program rada i razvoja Univerziteta za mandatni period.

 

Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti:

 • Ljekarsko uvjerenje (original ili ovjerena kopija - ne starije od 3 mjeseca),
 • ovjerenu izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH),
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za krivično djelo, koje predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje da kandidat nije osuđivan za privredni prijestup, koji predstavlja smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca,
 • Uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova/funkcije, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca.

 

Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u dnevnom listu "Dnevni avaz" i na web stranici Univerziteta www.unmo.ba i organizacionih jedninica.

 

Prijava na Konkurs sa potrebnim dokazima dostavlja se u zatvorenoj koverti lično ili preporučenom pošiljkom, pod naslovom:

"Prijava na javni konkurs sa naznakom ZA IZBOR REKTORA UNIVERZITETA "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU - NE OTVARAJ

 na adresu: UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU, SJEVERNI LOGOR b.b., 88 104 MOSTAR.

 

Konkursna dokumentacija se neće vraćati.

 

Informacije o nadležnostima i odgovornostima, odnosno pravima i obavezama rektora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru, dostupne su na web stranici Univerziteta www.unmo.ba