Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Peta redovna sjednica rektorske konferencije/zbora BiH

Danas je na Univerzitetu u Zenici održana peta redovna sjednica Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine. Na dnevnom redu današnje sjednice bila je tačka koja se odnosila na model angažovanja spoljnih saradnika u nastavnom procesu kao i način isplata ugovora po osnovu izrade domaćih i međunarodnih projekata na javnim univerzitetima/sveučilištu u FBiH. O ovom pitanju raspravljano je i na prethodnoj sjednici Rektorske konferencije/Rektorskog zbora Bosne i Hercegovine, a zaključci doneseni na toj sjednici prezentirani su javnosti.

„Mi ćemo vjerovatno, kao rektori, morati potpisivati ugovore sa spoljnim saradnicima na isti način kao i prošle godine, jer je to jedini način da nastavimo sa nastavnim procesima u ovoj akademskoj godini.“- istakao je prof.dr.sc. Jusuf Duraković, rektor Univerziteta u Zenici. Ključni problem u ovom pitanju jeste neusklađenost zakona na državnom i kantonalnom nivou koji reguliraju oblast visokog obrazovanja sa Zakonom o porezu na dohodak i Zakonom o doprinosima koji su na nivou entiteta. Nadalje, istaknuto je da plaćanje poreza nije sporno, ali je visina stope po kojoj se on obračunava problematična. Univerziteti su do sada izmirivali sve poreske obaveze, međutim plaćanje poreza u visini od 60% i više je potpuno neprihvatljivo i dovodi u pitanje realizaciju nastavnog procesa, naučnog i istraživačkog rada, te realizacije domaćih i međunarodnih  projekata.

Predstavnici Rektorske konferencije/Rektorskog zbora su već načinili određene korake, te o ovom problemu upoznali više nivoe vlasti koji su pokazali razumijevanje i interes da se pronađe model kojim bi se riješilo ovo pitanje.