Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka

 

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 210-2-186 /21 od 9.3.2021. godine, Fakultet humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje

 

KONKURS

za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

 

I

 Za dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:

Opći uslovi su:

 1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
 2. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana;
 3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
 4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije 5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:

 1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora;
 2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
 3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
 4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
 5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

 

II

Dokazi

Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana  Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka, i to:

 1. uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 2. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
 3. uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
 4. uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca;
 5. izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 6. ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca;
 7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original;
 8. dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
 9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;
 10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original;
 11. Program rada i razvoja Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata.

 

III

 Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni avaz“ i dostavljaju se na adresu: Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru; Fakultet humanističkih nauka Uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Fakulteta humanističkih nauka Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“- ne otvaraj, USRC “Mithad Hujdur Hujka” (Sjeverni logor) b.b. 88 104 Mostar

 

IV

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.