Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Osnovano Vijeće za ravnopravnost spolova i usvojen Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru

Na sjednici Senata Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mlostaru održanoj 29.12.2021. jednoglasno je donesena Odluka o imenovanju Vijeća za ravnopravnost spolova na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru, u sastavu:

  • prof. dr. Elvir Zlomušica, rektor
  • van. prof . dr. Rebeka Kotlo, prorektorica za nauku i naučno-istraživački rad, univerzitetetska koordinatorica UNIGEM projekta, predsjedavajuća Savjetodavnog odbora
  • van. prof. dr. Asim Peco, prorektor za naučno-nastavna pitanja
  • van. prof. dr. Veldin Ovčina, prorektor za finansije
  • van. prof. dr. Edina Špago – Ćumurija, prorektorica za međunarodnu u međuuniverzitesku saradnju
  •  prof. dr. Edin Rizvanović
  • doc. dr. Irma Dedić
  • doc. dr. Jasna Hasanbegović Sejfić
  • Alim Abazović, dipl. iur, generalni sekretar
  • Alma Čeho, BA oec., sektretar kabineta rektora

Također, jednoglasno je usvojen i Plan rodne ravnopravnosti na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru (2021. – 2025.)

Vijeće za ravnopravnost spolova na Univerzitetu "Džemal Bijedić" u Mostaru je osnovano sa ciljem prevencije i borbe protiv rodno zasnovanog nasilja, diskriminacije i seksualnog uznemiravanja, osiguranja integriteta i kvaliteta u visokom obrazovanju te provedbe Plana rodne ravnopravnosti.