Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor dekana Građevinakog fakulteta

Na osnovu Odluke Naučno-nastavnog vijeća Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru broj: 120-73-6/20 od dana, 10.11.2020.g., Građevinski fakultet Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru raspisuje


KONKURS
za izbor dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru na period od četiri godine

I
Za dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru može se izabrati kandidat koji ispunjava slijedeće opće i posebne uslove:
Opći uslovi su:
1. da je državljanin Bosne i Hercegovine;
2. da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova/funkcije dekana;
3. da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne;
4. da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije
5. da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH).

Posebni uslovi su:
1. da je nastavnik koji je na Univerzitetu izabran u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zavanje redovnog ili vanrednog profesora,
2. da je na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru u stalnom radnom odnosu, s punim radnim vremenom;
3. da poznaje (aktivno govori) najmanje jedan svjetski jezik;
4. da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom;
5. da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu.

Kandidat za dekana dužan je dostaviti Program rada i razvoja Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine.

II
Dokazi:

Uz prijavu na Konkurs i biografiju kandidati za dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru dužni su priložiti slijedeće dokumente kao dokaz o ispunjavanju propisanih uslova za izbor dekana Građevinskog fakulteta , i to:

1. uvjerenje o državljanstvu, original ili ovjerena kopija ne starije od 6 mjeseci;
2. ljekarsko uvjerenje da je zdravstveno sposoban za obavljenje poslova/funkcije dekana, original ne stariji od tri mjeseca;
3. uvjerenje sa suda da nije osuđivan za krivično djelo i privredni prijestup, koji predstavljaju smetnje za imenovanje na date poslove /funkciju, odnosno da je protekao rok od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne, original ili ovjerena kopija ne starije od 3 mjeseca;
4. uvjerenje da ne postoji odluka suda kojom je tom licu zabranjeno obavljanje datih poslova / funkcije, sa suda original ne starije od 3 mjeseca;
5. izjavu da ne postoji protiv njega optužnica Međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH) u skladu sa tačkom 5. općih uslova, ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original;

6. ovjerena kopija odluke o izboru u naučno-nastavno, odnosno umjetničko-nastavno zvanje redovnog ili vanrednog profesora na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, ne starija od 3 mjeseca;
7. Potvrdu o stalnom radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu “Džemal Bijedić” u Mostaru, original;
8. dokaz o aktivnom poznavanju najmanje jednog svjetskog jezika, certifikat, potvrda original ili ovjerena kopija ne starija od 6 mjeseci;
9. Izjavu da nema funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana s političkom partijom ovjerenu od strane nadležnog organa ne stariju od 3 mjeseca, original
10. Izjavu da nema privatni finansijski interes na Univerzitetu, ovjerenu od strane nadležnog organa, ne stariju od 3 mjeseca, original

Program rada i razvoja Građevinskog fakulteta Univerziteta “Džemal Bijedić” u Mostaru za mandatni period od četiri godine, potpisan od strane kandidata..

III
Prijave sa biografijom i svom potrebnom dokaznom dokumentacijom dostavljaju se lično ili preporučenom pošiljkom, u roku od 15 dana od dana objavljivanja Konkursa u listu „Dnevni avaz“ i dostavljaju se na adresu:
Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru
Građevinski fakultet
Sjeverni logor b.b.
88 104 Mostar

Uz naznaku: „Prijava na javni konkurs za izbor dekana Građevinskog fakulteta Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru“-ne otvaraj


IV

Na poleđini koverte treba biti naznačeno: ime i prezime kandidata, adresa i kontakt telefon.
Nepotpune i neblagovremene prijave, kao i kopije tražene dokumentacije koje nisu ovjerene, neće se uzeti u razmatranje.