Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Konkurs za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru  iz reda zaposlenika

Na osnovu člana 38. Statuta Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, te odluke Senata Univerziteta broj: 101- 2915/20 od 27.11.2020. godine Univerzitet "Džemal Bijedić" u Mostaru objavljuje

 

K O N K U R S

za izbor članova Upravnog odbora Univerziteta “Džemal Bijedić" u Mostaru  iz reda zaposlenika

 

I

Objavljuje se javni konkurs za izbor i imenovanje članova Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i to:

 • iz reda zaposlenika (stalno zaposlenih) - 6 (šest) članova.

 

II

Opis pozicije člana Upravnog odbora:

Kao najviše tijelo upravljanja na Univerzitetu, Upravni odbor:

 • daje prethodnu saglasnost na Statut Univerziteta,
 • donosi Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta i druge opće akte kojima se ne uređuju akademska pitanja,  
 • donosi odluke o osnivanju drugih pravnih lica,osnivanju, statusnim promjenama ili prestanku rada organizacionih  jedinica,    
 • utvrđuje planove finansiranja i razvoja, donosi godišnji program rada Univerziteta,
 • usvaja godišnji obračun i donosi finansijski plan,
 • rješava pitanja odnosa sa osnivačem, odgovara Osnivaču za finansijske rezultate rada Univerziteta, • usmjerava, kontroliše i ocjenjuje rad rektora u domenu finansijskog poslovanja,
 • daje prethodnu saglasnost za izbor rektora,
 • daje prethodnu saglasnost rektoru za zaključivanje pravnih poslova čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 KM,
 • utvrđuje visinu školarine i cijene usluga koje pruža studentski dom,
 • odlučuje po prigovorima zaposlenika na odluke organa Univerziteta koji su u prvom stepenu odlučivali  o  njihovim  pravima,  obavezama  i  odgovornostima  iz  radnog  odnosa, 
 • podnosi, najmanje jedanput godišnje Osnivaču izvještaj o poslovanju, kao i
 • izvještaj o radu Osnivaču i Senatu,
 • odlučuje o drugim pitanjima u okviru svojih nadležnosti određenih zakonom, Statutom i drugim aktima.

 

III

Uslovi za imenovanje:

Kandidati moraju ispunjavati opće i posebne uslove kako slijedi:

 1. Opći uslovi
 2. da je državljanin BiH,
 3. da je stariji od 18 godina,
 4. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova za koje se kandiduje,
 5. da nije osuđivan za krivično djelo ili privredni prijestup, koji predstavlja smetnju za imenovanje na datu funkciju, u roku od 5 (pet) godina od dana izdržane, izvršene, zastarjele ili oproštene kazne,
 6. da mu odlukom suda nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenoj poziciji,
 7. da protiv njega ne postoji optužnica međunarodnog suda za ratne zločine za bivšu Jugoslaviju (član IX.1. Ustava BiH)
 8. b) Posebni uslovi Kandidati za člana Upravnog Univerziteta "Džemal Bijedić" u Mostaru, pored uslova iz tačke IV ovog oglasa, treba da ispunjavaju i slijedeće uslove:
 • da su u stalnom radnom odnosu na Univerzitetu sa punim radnim vremenom,
 • da nemaju funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom i
 • da nemaju privatni finansijski interes na Univerzitetu.

 

IV

Potrebna dokumenta:

 • Pismena prijava sa kraćom biografijom kandidata treba da sadrži adresu prebivališta, kontakt telefon, te dokaze koji se prilažu uz prijavu u originalnoj ili ovjerenoj kopiji, i to:
 • Uvjerenje o državljanstvu, ne starije od 6 mjeseci,
 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Ljekarsko uvjerenje (dostavljaju kandidati koji budu izabrani za člana Upravnog odbora - 5 dana po konačnosti odluke o izboru),
 • Uvjerenje o nevođenju krivičnog postupka i postupka za privredni prestup, (ne starije od 3 mjeseca),
 • Uvjerenje da nije zabranjeno obavljanje poslova na navedenoj poziciji,
 • Ovjerenu izjavu da ne podliježe članu IX 1. Ustava BiH,
 • Potvrdu o stalnom radnom odnosu na Univerzitetu, sa punim radnim vremenom,
 • Ovjerena izjava da nemaju funkciju u izvršnim organima političke partije ili organizacije koja je povezana sa političkom partijom,
 • Ovjerenu izjavu da nemaju privatni-finansijski interes na Univerzitetu.

 

V

Ostale napomene

 • Članove Upravnog odbora iz reda stalno zaposlenog osoblja Univerziteta bira i imenuje Senat u proceduri javnog konkursa, u skladu sa Statutom.
 • Članovi Upravnog odbora moraju biti iz različitih organizacionih jedinica Univerziteta.
 • Članu Upravnog odbora koji je naknadno biran, odnosno imenovan na upražnjeno mjesto u Upravnom odboru, mandat prestaje istekom mandata Upravnog odbora.
 • Lični podaci o kandidatima su tajni i mogu se prikupljati i obrađivati u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka (Sl. glasnik BiH br. 32/01).

 

Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objave oglasa u dnevnom listu „Dnevni avaz“.

 

Prijave sa dokumentacijom mogu se dostaviti u zatvorenoj koverti na protokol Univerziteta ili preporučeno poštom na adresu: 

 

UNIVERZITET "DŽEMAL BIJEDIĆ" U MOSTARU SJEVERNI LOGOR B.B., 88 104 MOSTAR

sa naznakom „Prijava na javni konkurs za člana Upravnog odbora Univerziteta „Džemal Bijedić" u Mostaru - NE OTVARAJ.“

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.