Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

UNMO: Akreditovani bez prekida!

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru dobio je pozitivno mišljenje o akreditaciji od strane petočlane Komisije za akreditaciju, odnosno komisije domaćih i međunarodnih stručnjaka koji ocjenjuju i obavljaju reviziju kvaliteta te daju preporuke o akreditaciji visokoškolske ustanove.

Komisija se prilikom posjete u okviru postupka institucionalne akreditacije, u periodu od 25. do 27. juna 2019. godine, sastala sa predstavnicima rukovodstva Univerziteta i organizacionih jedinica, prodekanima, šefovima odsjeka i voditeljima studijskih programa, akademskim osobljem, studentima svih ciklusa, administrativno-tehničkim osobljem, predstavnicima privrede i prakse te alumni studentima Univerziteta.

Kao i u prethodnom slučaju, i ova ponovna akreditacija predstavlja, sasvim sigurno, potvrdu nivoa kvaliteta Univerziteta, njegove prepoznatljivosti i opredjeljenja ka kvalitetu. Vrijedi naglasiti i da je, podnošenjem zahtjeva za ponovnu akreditaciju institucije nadležnom Ministarstvu, u skladu sa pozitivnim propisima iz ove oblasti i 6 mjeseci prije isteka perioda važenja akreditacije, Univerzitet pokazao najviši nivo otvorenosti i spremnosti za provođenje postupka ponovne akreditacije institucije.

Naime, Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru je 2015. godine postao akreditovana visokoškolska ustanova u BiH za period od 4 godine, i to Rješenjem o institucionalnoj akreditaciji Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru broj: 05-03-0-1323-12/14 od 11. 6. 2015. godine koje je izdao Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK na osnovu preporuke Agencije za razvoj visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta u BiH broj: 05-33-1-946-11/14 od 9. 6. 2015. godine i njihovim Rješenjem o upisu Univerziteta u Državni registar akreditovanih visokoškolskih ustanova broj: 05-33-1-946-15/14 od 1. 7. 2015. godine.

Konačno, da podsjetimo, proces akreditacije je kompleksan i podrazumijeva: provođenje postupka samoevaluacije institucije i izradu samoevaluacionog izvještaja prema jasnim kriterijima, posjetu komisije za akreditaciju, finalni izvještaj sa preporukom o akreditaciji i naknadne aktivnosti (follow-up). Da bi visokoškolska ustanova dobila pozitivno mišljenje Komisije za akreditaciju (akreditacija) mora ispunjavati deset podjednako važnih kriterija: 1. Politika osiguravanja kvalitete, 2. Izrada i odobravanje programa, 3. Učenje, podučavanje i vrednovanje usmjereno na studenta, 4. Upis i napredovanje studenata, priznavanje i certificaranje, 5. Nastavno osoblje, 6. Resursi za učenje i podrška studentima, 7. Upravljanje informacijama, 8. Informisanje javnosti, 9. Kontinuirano praćenje i periodična revizija programa, 10. Periodično vanjsko osiguranje kvaliteta.

Koristimo priliku da uputimo srdačne zahvale svim osobama i organizacijama uključenima u ovaj značajni i sveobuhvatni proces, a koji su svojim predanim radom i zalaganjem doprinijeli postizanju pozitivnog ishoda.