Univerzitet Dzemal Bijedi

Učitavanje...

Skip to the content

Formalizirana saradnja sa Univerzitetom u Beogradu

Univerzitet „Džemal Bijedić“ u Mostaru strategijski izazov i bazični sistem vrijednosti zasniva na težnji da postane fleksibilna, funkcionalna i društveno odgovorna visokoškolska ustanova, u regionu prepoznatljiva po modernim studijskim programima svih ciklusa, orijentisana kvalitetu, otvorena saradnji i internacionalizaciji.

Kontinuirani rad na polju ostvarenja vizije i misije poslovanja, pred menadžment Univerziteta, postavio je imperativ realizacije zacrtanih strategijskih ciljeva i aktivnosti u težnji da se ostvare iznadprosječne ekonomske performanse.

Jedna od takvih aktivnosti je svakako i potpisivanje memoranduma o razumijevanju i saradnji sa partnerskim univerzitetima iz okruženja, Evrope i svijeta. Dugogodišnja i nadasve uspješna saradnja između Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i Univerziteta u Beogradu ozvaničena je potpisivanjem memoranduma o saradnji, kojeg su u Podgorici potpisali rektori ove dvije visokoobrazovne institucije, prof. dr. Elvir Zlomušica i prof. dr. Ivanka Popović.

Saradnja u narednim godinama bit će nastavljena na obostrano zadovoljstvo, a ista će uključivati: uzajamne posjete, studijska putovanja i konsultantski rad profesora i naučnih radnika; razmjenu nastavnika s ciljem realizacije nastavnog i naučnog procesa na sva tri ciklusa studija; sinergijske aktivnosti u koncipiranju naučnoistraživačkih projekata, saradnju na naučnim konferencijama i simpozijima; omogućavanje studentske mobilnosti; razmjenu naučnih informacija i publikacija, te druge oblike saradnje od obostranog interesa.

Univerziteti, potpisnici memoranduma o saradnji, u relativno kratkom periodu, imenovat će predstavnike i njihove zamjenike za realizaciju i monitoring planiranih zajedničkih aktivnosti, sa ciljem sveobuhvatnijeg razvoja i unapređenja međuuniverzitetske saradnje i obezbjeđenja sredstava za realizaciju svih planiranih vidova saradnje.